ēcbibor - Diatesi passiva

(ēcbibo, ēcbibis, ecbibi, ecbibitum, ēcbibĕre)

verbo transitivo III coniugazione

Vedi la traduzione di questo lemmaFORMA PASSIVA:
INDICATIVO
PRESENTE
I sing.
ēcbibor
II sing.
ēcbibĕris, ēcbibĕre
III sing.
ēcbibĭtur
I plur.
ēcbibĭmur
II plur.
ēcbibimĭni
III plur.
ēcbibuntur
IMPERFETTO
I sing.
ēcbibēbar
II sing.
ēcbibebāris, ēcbibebāre
III sing.
ēcbibebātur
I plur.
ēcbibebāmur
II plur.
ēcbibebamĭni
III plur.
ēcbibebantur
FUTURO SEMPLICE
I sing.
ēcbibar
II sing.
ēcbibēris, ēcbibēre
III sing.
ēcbibētur
I plur.
ēcbibēmur
II plur.
ēcbibemĭni
III plur.
ēcbibentur
PERFETTO
I sing.
ecbibitus, –a, –um sum
II sing.
ecbibitus, –a, –um es
III sing.
ecbibitus, –a, –um est
I plur.
ecbibiti, –ae, –a sumus
II plur.
ecbibiti, –ae, –a estis
III plur.
ecbibiti, –ae, –a sunt
PIUCHEPERFETTO
I sing.
ecbibitus, –a, –um eram
II sing.
ecbibitus, –a, –um eras
III sing.
ecbibitus, –a, –um erat
I plur.
ecbibiti, –ae, –a eramus
II plur.
ecbibiti, –ae, –a eratis
III plur.
ecbibiti, –ae, –a erant
FUTURO ANTERIORE
I sing.
ecbibitus, –a, –um ero
II sing.
ecbibitus, –a, –um eris
III sing.
ecbibitus, –a, –um erit
I plur.
ecbibiti, –ae, –a erimus
II plur.
ecbibiti, –ae, –a eritis
III plur.
ecbibiti, –ae, –a erunt
CONGIUNTIVO
PRESENTE
I sing.
ēcbibar
II sing.
ēcbibāris, ēcbibāre
III sing.
ēcbibātur
I plur.
ēcbibāmur
II plur.
ēcbibamĭni
III plur.
ēcbibantur
IMPERFETTO
I sing.
ēcbibĕrer
II sing.
ēcbiberēris, ēcbiberēre
III sing.
ēcbiberētur
I plur.
ēcbiberēmur
II plur.
ēcbiberemĭni
III plur.
ēcbiberentur
PERFETTO
I sing.
ecbibitus, –a, –um sim
II sing.
ecbibitus, –a, –um sis
III sing.
ecbibitus, –a, –um sit
I plur.
ecbibiti, –ae, –a simus
II plur.
ecbibiti, –ae, –a sitis
III plur.
ecbibiti, –ae, –a sint
PIUCHEPERFETTO
I sing.
ecbibitus, –a, –um essem
II sing.
ecbibitus, –a, –um esses
III sing.
ecbibitus, –a, –um esset
I plur.
ecbibiti, –ae, –a essemus
II plur.
ecbibiti, –ae, –a essetis
III plur.
ecbibiti, –ae, –a essent
IMPERATIVO
PRESENTE
II sing.
ēcbibĕre
II plur.
ēcbibimĭni
FUTURO
II sing.
ēcbibĭtor
III sing.
ēcbibĭtor
II plur.
III plur.
ēcbibuntor
PARTICIPIO
PERFETTO
ecbibitus, –a, –um
INFINITO
PRESENTE
ēcbibi
PERFETTO
Singolare:
ecbibitus, –a, –um esse
Plurale:
ecbibiti, –ae, –a esse
FUTURO
ecbibitum esse
GERUNDIVO
ēcbibendus, –a, –um
SUPINO
ecbibitu

Vedi la forma attiva di questo lemma
Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z{{ID:ECBIBOR100}}
---CACHE---