prōtĕgo - Diatesi attiva

(prōtĕgo, prōtĕgis, protexi, protectum, prōtĕgĕre)

verbo transitivo III coniugazione

Vedi la traduzione di questo lemmaFORMA ATTIVA:
INDICATIVO
PRESENTE
I sing.
prōtĕgo
II sing.
prōtĕgis
III sing.
prōtĕgit
I plur.
prōtĕgĭmus
II plur.
prōtĕgĭtis
III plur.
prōtĕgunt
IMPERFETTO
I sing.
prōtĕgēbam
II sing.
prōtĕgēbas
III sing.
prōtĕgēbat
I plur.
prōtĕgebāmus
II plur.
prōtĕgebātis
III plur.
prōtĕgēbant
FUTURO SEMPLICE
I sing.
prōtĕgam
II sing.
prōtĕges
III sing.
prōtĕget
I plur.
prōtĕgēmus
II plur.
prōtĕgētis
III plur.
prōtĕgent
PERFETTO
I sing.
protexi
II sing.
protexisti
III sing.
protexit
I plur.
protexĭmus
II plur.
protexistis
III plur.
protexērunt, protexēre
PIUCHEPERFETTO
I sing.
protexĕram
II sing.
protexĕras
III sing.
protexĕrat
I plur.
protexerāmus
II plur.
protexerātis
III plur.
protexĕrant
FUTURO ANTERIORE
I sing.
protexĕro
II sing.
protexĕris
III sing.
protexĕrit
I plur.
protexerĭmus
II plur.
protexerĭtis
III plur.
protexĕrint
CONGIUNTIVO
PRESENTE
I sing.
prōtĕgam
II sing.
prōtĕgas
III sing.
prōtĕgat
I plur.
prōtĕgāmus
II plur.
prōtĕgātis
III plur.
prōtĕgant
IMPERFETTO
I sing.
prōtĕgĕrem
II sing.
prōtĕgĕres
III sing.
prōtĕgĕret
I plur.
prōtĕgerēmus
II plur.
prōtĕgerētis
III plur.
prōtĕgĕrent
PERFETTO
I sing.
protexĕrim
II sing.
protexĕris
III sing.
protexĕrit
I plur.
protexerĭmus
II plur.
protexerĭtis
III plur.
protexĕrint
PIUCHEPERFETTO
I sing.
protexissem
II sing.
protexisses
III sing.
protexisset
I plur.
protexissēmus
II plur.
protexissētis
III plur.
protexissent
IMPERATIVO
PRESENTE
II sing.
prōtĕgĕ
II plur.
prōtĕgĭte
FUTURO
II sing.
prōtĕgĭto
III sing.
prōtĕgĭto
II plur.
prōtĕgitōte
III plur.
prōtĕgunto
PARTICIPIO
PRESENTE
prōtĕgens, –entis
FUTURO
protectūrūs, –a, –ūm
INFINITO
PRESENTE
prōtĕgĕre
PERFETTO
protexisse
FUTURO
Singolare:
protectūrūm, –am, –ūm esse
Plurale:
protectūros, –as, –a esse
GERUNDIO
Genitivo:
prōtĕgendi
Dativo:
prōtĕgendo
Accusativo:
ad prōtĕgendum
Ablativo:
prōtĕgendo
SUPINO
protectum

Vedi la forma passiva di questo lemma
Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z{{ID:PROTEGO100}}
---CACHE---